left-cornerright-corner

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden

 1. De verkoper.
  Mirror Horses VZW, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 231, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0632.577.778. Het BTW nummer is BE0632.577.778
  Telefoon: 0032 (0)474 45 78 85
  E-mail: support@mirrorhorses.com
  Website: www.mirrorhorses.com

 2. Toepassing 

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Prijzen en productinformatie
  Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW.
  Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
  De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen, betreft altijd indicatieve informatie.
  Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.
 1. Aanvaarding van de bestelling 
  De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 2. Niet Goed geld terug garantie

Elke online cursus kan 30 dagen geëvalueerd worden door de koper.
Indien de koper binnen deze 30 dagen (vanaf datum waarop toegang is verleend aan de cursus), beslist dat de cursus niet voldoet aan zijn/haar behoeftes, kan deze het aankoopbedrag terugvragen door een e-mail te sturen naar support@mirrorhorses.com

 1. Overmacht 
  De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen technische moeilijkheden, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 2.  Prijzen en betaling 
  Betaling is steeds vereist voor levering van enig online cursus materiaal.
  Betalingen kunnen op verscheidene manieren gebeuren.
  Indien de betaling geweigerd wordt of teruggevraagd wordt door de koper, wordt toegang tot de cursus eveneens afgesloten.
 1. Eigendomsvoorbehoud 
  In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Mirror Horses VZW eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
 2. Persoonsgegevens 
  Door te bestellen op de internet site van Mirror Horses VZW, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 3. Bewijs 
  Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.
 4. Scheidbaarheid 
  Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
 5. Leeftijd
  Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.
 6. Toepasselijk recht
  De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.